Cách đặt hàng mới

ĐĂNG NHẬP

NẠP TIỀN*

Chọn tùy chọn ĐƠN MỚI từ Menu

Sau đó chọn Mục dịch vụ

Sau đó chọn Dịch vụ

Sau đó dán LINK / URL của bạn vào mục Link

Sau đó nhập số lượng

Sau đó bấm Submit.

(Đơn hàng của bạn đã bắt đầu) 

*Cách nạp tiền

Chọn NẠP TIỀN từ Menu

Sau đó chọn Phương pháp

Sau đó điền số tiền

Sau đó bấm vào Pay