CÁCH ĐẶT HÀNG MỚI

 

  ĐĂNG NHẬP

  NẠP TIỀN*

Chọn tùy chọn ĐƠN MỚI từ Menu

Sau đó chọn Mục dịch vụ

Sau đó chọn Dịch vụ

Sau đó dán LINK / URL của bạn vào mục Link

Sau đó nhập số lượng

Sau đó bấm Submit.

(Đơn hàng của bạn đã bắt đầu)

 

------------------------------------------

 

* CÁCH NẠP TIỀN

 

Chọn NẠP TIỀN từ Menu

Sau đó chọn Phương pháp

Sau đó điền số tiền

Sau đó bấm vào Pay